LP Group е сътрудничество на няколко фирми, обединени около идеята за изграждане на качествена архитектурна среда: "ЛП Арх" ООД, “ЛП Консулт“ ЕООД, „Сектор Арх“ ЕООД.

В LP Group работи висококвалифициран екип от професионалисти, с опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи - от формулирането и изясняването на инвестиционните намерения, през етапите на проектиране до пълното завършване на строителните работи в рамките на приетия бюджет, до дългогодишната ефективната експлоатация и поддръжка.

Стилът на работа в LP Group се отличава с внимание към качеството и към яснотaта на отношенията с бизнес партньорите във всички фази на инвестиционния процес.


Ценово съобщение за избор на изпълнител на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнение мерки за информиране и публичност

„ЛП Арх" ООД, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ, публикува: „Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнение мерки за информиране и публичност, при спазване изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 06.07.2017г. до 23:59 часа За повече информация, моля натиснете тук.

PDF версия на това съобщение може да бъде изтеглена тук.